دکتر عبداله شفیع‌آبادی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر احمد برجعلی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر معصومه اسمعیلی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر کیومرث فرحبخش (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر آتوسا کلانتر هرمزی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر حسین سلیمی بجستانی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر آسیه شریعتمدار (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر حسین اسکندری (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر عبداله معتمدی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر فریبرز درتاج (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر فرامرز سهرابی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر صغری ابراهیمی قوام (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر اسماعیل سعدی‌پور (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر ابراهیم نعیمی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر سمیه کاظمیان (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر مهدی خانجانی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر رحمت‌اله نورانی‌پور (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر تقی پورابراهیم (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر شکوه نوابی نژاد (دانشگاه خوارزمی)

دکتر باقر ثنایی (دانشگاه خوارزمی)

دکتر کیانوش زهراکار (دانشگاه خوارزمی)

دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی (دانشگاه خوارزمی)

دکتر محمد حاتمی (دانشگاه خوارزمی)

دکتر یوسفعلی عطاری (دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر منصور سودانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر عباس امان‌الهی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر خالد اصلانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر مهدی نوید ادهم (شورای عالی آموزش و پرورش)

دکتر احمد صافی (شورای عالی آموزش و پرورش)

دکتر عزت‌اله فولادی (شورای عالی آموزش و پرورش)

دکتر احمد عابدینی (شورای عالی آموزش و پرورش)

دکتر مجید رعنایی (شورای عالی آموزش و پرورش)

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی (سازمان سمت)

دکتر محمد آرمند (سازمان سمت)

دکتر سیمین حسینیان (دانشگاه الزهرا)

دکتر ملوک خادمی (دانشگاه الزهرا)

دکتر یاسر مدنی (دانشگاه تهران)

دکتر محمد نریمانی (دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر ناصر یوسفی (دانشگاه کردستان)

دکتر احمد حیدرنیا (دانشگاه بجنورد)

دکتر حسین اسکندری (دانشگاه بجنورد)

دکتر یاسر رضاپور میرصالح (دانشگاه اردکان)

دکتر مهدی میرمحمد صادقی (سازمان بهزیستی کشور)

دکتر حبیب اله مسعودی فرید (سازمان بهزیستی کشور)