• تبیین و ترسیم جایگاه مشاوره مدرسه                    

  • تبیین جایگاه مشاوران مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  • آسیب شناسی کارکردهای جاری مشاوران مدرسه و تبیین کارکردهای حرفه ای آنان

  • تبیین نقش رشدی حرفه ای و پیشگیرانه مشاوران مدرسه در جلوگیری از بروز آسیب ها و رفتارهای پر خطر در دانش آموزان

  • تبیین نقش حرفه ای مشاوران در رشد تحصیلی، شخصی-اجتماعی و تصمیم گیری شغلی دانش آموزان

  • تبیین نقش مشارکتی همیار مشاوران در رشد و حمایت همتایان

  • تبیین نقش مشاوران در شناسایی و جذب منابع حمایتی و اجتماعی در راستای ارتقاء سلامت دانش آموزان

  • آسیب شناسی مدرسه و نقش مشاوران در همسو سازی رسالت برنامه مشاوره با رسالت مدرسه

  • بررسی کارکردها و حیطه وظایف مشاوران در دوره های تحصیلی

  • بررسی نقش مشاوران در تحقق اهداف برنامه درسی ملی