برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مشورتگری در مدرسه برای مشاوران
1397-08-21 14:00-18:00
تهران، بزرراه شهید همت، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، طبقه 5، سالن شورا 1 20
دانشجویان 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 800,000 ریال
5 تقی پورابراهیم
2 چیستی و معیارهای مشاوره اثربخش در مدرسه
1397-08-21 14:00-18:00
تهران، بزرراه شهید همت، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، طبقه 5، سالن شورا 2 20
دانشجویان 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 800,000 ریال
5 آسیه شریعتمدار
3 درمان افت تحصیلی
1397-08-21 14:00-18:00
تهران، بزرراه شهید همت، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، طبقه 5، سالن شورا 1 20
دانشجویان 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 800,000 ریال
5 دکتر محسن محمدی