آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-06-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-06-20
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-06-30
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-08-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-08-15
تاریخ شروع همایش
1397-08-20
تاریخ پایان همایش
1397-08-21

  

 

 

 

محورهای همایش مشاوره مدرسه


 • جایگاه حرفه ای مشاوران مدارس و اثر بخشی خدمات آنان

 • کارکرد ها، نقش ها و وظایف مشاوران مدارس

 • جایگاه و نقش مشاوره و مشاوران در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی

 • نظریه های مشاوره: کاربست نظریه ها و الگوهای مشاوره در مدرسه

 • آموزش و برنامه های تربیت مشاوران مدارس

 • مطالعات تطبیقی در مشاوره مدرسه

 • اجرای موثر برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه در دوره تحصیلی: چالش ها و فرصت ها

 • مشاوران، تعامل خانواده و مدرسه

 • رشد، هدایت و موفقیت تحصیلی/ شغلی
 • برنامه همیار مشاوران: مهارت های زندگی، پیشگیری توانمندسازی

 • مشاوره گروهی در مدارس: فرصت ها و چالش ها

 • مشاوران مدارس: منابع حمایتی و اجتماعی (سازمان ها ) در توسعه ی کمی و کیفی خدمات مشاوره

 • نقش مشاوران در رشد شخصی، اجتماعی، معنوی و ارتقای سلامت روان

 • مشاوران مدارس، مداخله در بحران، رفتارهای پرخطر و آسیب های نوپدید

 • کاربست آزمون ها در مشاوره مدرسه

 • خدمات مشاوره مدرسه، دانش آموزان با نیاز های ویژه و خانواده آن ها

 

 

 اهداف همایش مشاوره مدرسه


 • تبیین و ترسیم جایگاه مشاوره مدرسه                    

 • تبیین جایگاه مشاوران مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 • آسیب شناسی کارکردهای جاری مشاوران مدرسه و تبیین کارکردهای حرفه ای آنان

 • تبیین نقش رشدی حرفه ای و پیشگیرانه مشاوران مدرسه در جلوگیری از بروز آسیب ها و رفتارهای پر خطر در دانش آموزان

 • تبیین نقش حرفه ای مشاوران در رشد تحصیلی، شخصی-اجتماعی و تصمیم گیری شغلی دانش آموزان

 • تبیین نقش مشارکتی همیار مشاوران در رشد و حمایت همتایان

 • تبیین نقش مشاوران در شناسایی و جذب منابع حمایتی و اجتماعی در راستای ارتقاء سلامت دانش آموزان

 • آسیب شناسی مدرسه و نقش مشاوران در همسو سازی رسالت برنامه مشاوره با رسالت مدرسه

 • بررسی کارکردها و حیطه وظایف مشاوران در دوره های تحصیلی

 • بررسی نقش مشاوران در تحقق اهداف برنامه درسی ملی

 

برگزار کنندگان

شورا عالی آموزش و پرورش
شورا عالی آموزش و پرورش

معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش
معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش

سازمان بهزیستی کشور
سازمان بهزیستی کشور

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

سازمان سمت
سازمان سمت

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه آزاد قوچان
دانشگاه آزاد قوچان

دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه بجنورد
دانشگاه بجنورد

انجمن روانشناسی تربیتی
انجمن روانشناسی تربیتی

انجمن مشاوره ایران
انجمن مشاوره ایران

اداره کل آموزش و پرورش تهران
اداره کل آموزش و پرورش تهران

مرکز تحقیقات علوم رفتاری
مرکز تحقیقات علوم رفتاری

دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی

ستاد مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد مخدر

دانشگاه تربیت شهید رجائی
دانشگاه تربیت شهید رجائی

سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیهسالن آمفی تائتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

login