محورهای همایش مشاوره مدرسه


 • جایگاه حرفه ای مشاوران مدارس و اثر بخشی خدمات آنان

 • کارکرد ها، نقش ها و وظایف مشاوران مدارس

 • جایگاه و نقش مشاوره و مشاوران در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی

 • نظریه های مشاوره: کاربست نظریه ها و الگوهای مشاوره در مدرسه

 • آموزش و برنامه های تربیت مشاوران مدارس

 • مطالعات تطبیقی در مشاوره مدرسه

 • اجرای موثر برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه در دوره تحصیلی: چالش ها و فرصت ها

 • مشاوران، تعامل خانواده و مدرسه

 • رشد، هدایت و موفقیت تحصیلی/ شغلی
 • برنامه همیار مشاوران: مهارت های زندگی، پیشگیری توانمندسازی

 • مشاوره گروهی در مدارس: فرصت ها و چالش ها

 • مشاوران مدارس: منابع حمایتی و اجتماعی (سازمان ها ) در توسعه ی کمی و کیفی خدمات مشاوره

 • نقش مشاوران در رشد شخصی، اجتماعی، معنوی و ارتقای سلامت روان

 • مشاوران مدارس، مداخله در بحران، رفتارهای پرخطر و آسیب های نوپدید

 • کاربست آزمون ها در مشاوره مدرسه

 • خدمات مشاوره مدرسه، دانش آموزان با نیاز های ویژه و خانواده آن ها

 

 

 اهداف همایش مشاوره مدرسه


 • تبیین و ترسیم جایگاه مشاوره مدرسه                    

 • تبیین جایگاه مشاوران مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 • آسیب شناسی کارکردهای جاری مشاوران مدرسه و تبیین کارکردهای حرفه ای آنان

 • تبیین نقش رشدی حرفه ای و پیشگیرانه مشاوران مدرسه در جلوگیری از بروز آسیب ها و رفتارهای پر خطر در دانش آموزان

 • تبیین نقش حرفه ای مشاوران در رشد تحصیلی، شخصی-اجتماعی و تصمیم گیری شغلی دانش آموزان

 • تبیین نقش مشارکتی همیار مشاوران در رشد و حمایت همتایان

 • تبیین نقش مشاوران در شناسایی و جذب منابع حمایتی و اجتماعی در راستای ارتقاء سلامت دانش آموزان

 • آسیب شناسی مدرسه و نقش مشاوران در همسو سازی رسالت برنامه مشاوره با رسالت مدرسه

 • بررسی کارکردها و حیطه وظایف مشاوران در دوره های تحصیلی

 • بررسی نقش مشاوران در تحقق اهداف برنامه درسی ملی

 


اخبار بیشتر »

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • نشست سیاست گذاری اولین همایش ملی "مشاوره مدرسه"
 • دکتر برجعلی رئیس همایش
 • دکتر آتوسا کلانتر هرمزی دبیر علمی همایش
 • دکتر شفیع آبادی عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکتر نورانی پور عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکتر صافی عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکتر سلیمی بجستانی عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکتر فولادی عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکتر زارع بهرام آبادی عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکتر پور ابراهیم عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکترفرحبخش عضو شورای سیاست گذاری همایش
 • دکتر زهراکار عضو شورای سیاست گذاری همایش
login