پژوهشگران گرامی

پس از داوری چکیده ها، برای ارسال مقاله کامل خود از فرمت زیر استفاده کنید.

دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله کامل 

 

نحوه پذیرش مقاله پس از داوری نهایی                      هزینه                                        توضیحات

پذیرش مقاله برای سخنرانی در همایش                   3500000ریال              چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی معتبر و دریافت گواهی مقاله

پذیرش مقاله برای مجموعه ی کامل مقالات               1500000ریال              چاپ مقاله بصورت مجموعه کامل مقالات و دریافت گواهی مقاله

پذیرش مقاله برای مجموعه چکیده مقالات                 500000ریال               چاپ مقاله بصورت مجموعه چکیده مقالات و دریافت گواهی مقاله